Súťaž - podmienky a pravidlá

Súťaž - podmienky a pravidlá

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže VEĽKÁ SÚŤAŽ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/neoship.sk/(ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: NEOSHIP s.r.o.
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Miestneho priemyslu 1247, Námestovo, 029 01
IČO: 50286820
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri: vložka číslo: 65476/L
DIČ 2120258679
IČ DPH SK2120258679

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je: pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:

1, dať like na našu stránku

2, zdieľať tento príspevok

3, Do komentárov napísať správnu odpovedať na nasledovnú otázku: Kto bude mať na konferencii Mastersgate prednášku na tému: Ako úspešne vybudovať značku v online a offline svete?

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 24.05.2018 od 15:30 hod. do dňa 30.05.2018 do 24:00 hod.. Najneskôr do dňa 30.05.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu splní podmienky podľa článku II.

3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže: Vstupenka na dvojdňový MastersGate Ecommerce Summit v dňoch 5.-6.júna 2018 v hodnote 159 €.

4. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Ďalej vyhlasujeme, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

V. CENA V SÚŤAŽI

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

  • Vstupenka na dvojdňový MastersGate Ecommerce Summit v dňoch 5.-6.júna 2018 v hodnote 159 €.

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a jeden z nich vyhrá cenu (ďalej aj ako „výherca“) v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 31.05.2018

2. Vyžrebovaný výherca bude uverejnený v príspevku na našej facebook stránke. Odovzdanie cien sa bude realizovať poštou alebo osobne v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, brazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatou cenou.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Námestove,  dňa 24.05.2018  
Vyhlasovateľ súťaže: NEOSHIP s.r.o.  

Zaujali Vás naše služby?

Radi Vám pripravíme výhodnú cenovú ponuku alebo poskytneme viac informácií.

Vyžiadať ponuku na email